תקנון

1. האתר נמצא בבעלות יעקב א. ע"מ 300242443, להלן בעל האתר, ומנוהל על ידו.
2. האתר משמש כחנות אלקטרונית לרכישת מוצרים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט.
4. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידי משתמשים באתר זה, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין בעל האתר, לכל דבר ועניין.
5. גלישה באתר ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. אם אינך מסכים/ה לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש/ת לא לעשות כל שימוש באתר.
6. התקנון ניתן לשינוי בכל עת ע"י בעל האתר, על פי שיקול דעתו הבלעדי.

תקנון משפטי זה מסדיר את היחסים המשפטיים והמסחריים בין יעקב א. ע"מ 300242443 (להלן: "החברה") באמצעות אתר האינטרנט Alphabespoke.com לבין לקוחותיה בכפוף לכללי תקנון זה.
האמור בתקנון זה בלשון זכר נאמר מטעמי נוחיות בלבד, אולם מתייחס לנשים ולגברים כאחד.

1. הגדרות
בתנאים המפורטים להלן תהא למונחים הבאים המשמעות הרשומה לצידם:
"מנהל האתר"- בעלי האתר ו/או מנהלי האתר ו/או מתכנני האתר ו/או מתחזקי האתר ו/או מתכנתי האתר ו/או מפעלי האתר.
"משתמש/צרכן/מזמין": לקוחות החברה \מבקר באתר
"החברה":
2. כללי
2.1. אני מודים לך (להלן – "הגולש/המזמין") על בחירתך להיכנס לאתר ולרכוש את מוצרי החברה (להלן: "המוצרים") בכפוף לתנאי שימוש אלה.
2.2. במסגרת תנאי שימוש אלו הגולש, לרבות כל אדם ו/או גוף ו/או גורם או מי מטעמם של אלה אשר נכנס/ו לאתר ו/או יוצר קשר או מתקשר עם השירות ובכך
מבטא את הסכמתו וכפיפותו לתנאים אלה (להלן: "הגולש /משתמש/המזמין).
2.3. הסכם זה הינו מסמך משפטי בין האתר ובינך – המזמין. אנא קרא אותו בעיון רב לפני שהנך משתמש באתר ו/או רוכש את מוצרי החברה בו. על ידי שימוש באתר הגולש מסכים ומתחייב לכל התנאים של הסכם זה כפי שיפורטו להלן.
2.4. השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן [להלן- "תנאי השימוש" ]ומהווה הסכמה מצדך לתנאים אלה.
2.5. הגולש/הרוכש מצהיר כי הוא מעל גיל 18 ובעל כשרות משפטית להתקשר עם בעלי האתר בהסכם זה.
2.6. רכישה באתר מחייבת את הלקוח לבצע הרשמה מלאה כולל כל הפרטיים המפורטים כשדות חובה בטופס הרכישה/הרשמה, ללא השלמת הליך זה לא ניתן יהיה
לרכוש באתר.
2.7. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לקבוע כי גישה לשירותים מסוימים תתאפשר רק לגולש אשר נרשם לאתר ומסר לבעלי האתר פרטים מסוימים אשר יקבעו על ידי בעלי האתר.

3. רכישת מוצרים באתר
3.1. צבעים
יובהר בזאת כי החברה עשתה כל שביכולתה כדי להציג באופן מדויק ככל האפשר את הצבעים באתר, אך עם זאת היות והצבעים בפועל תלויים במסך שלך אין אנו יכולים להבטיח התאמה מלאה. בכל מקרה של ספק יש להפסיק את הקניה וליצור קשר עימנו באחת מדרכי ההתקשרות הרשומות באתר. בשום אופן החברה לא תהיה אחראית על "טעות" צבע.
אופן ההשתתפות 

3.2 יש להקליד פרטים בסיסיים כפי שיופיעו בדף ההרשמה כגון: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מס' טלפון, מספר כרטיס אשראי וכד'. הקשת כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.

3.3 בהזמנה ע"י כרטיס אשראי, לאחר ביצוע ההזמנה בעל האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי וההזמנה תטופל בהתאם לאישור אשר יתקבל ע"י חברות כרטיסי האשראי.
3.4 הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העסקה במחשבי בעל האתר יהוו ראיה לנכונות הפעולות.

3.5. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי, או הבנק, ת/יקבל מבצע/ת הפעולה הודעה מתאימה לצורך הסדרת אישור העסקה. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת  אישור העסקה תוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העסקה ע"י חברות האשראי, יראה בעל האתר את העסקה כמבוטלת. הוצאות ביטול אלה יחולו על מבצע/ת הפעולה.
3.8. החברה מודיעה מראש כי יתכן ופריט שהוזמן באתר לא יוכל להיות מסופק והחברה תדאג לבטל את העסקה ולעדכן את הלקוח, וכמובן להשיב את סכום הרכישה וזאת מכיוון שאנו מייצרים את המוצרים לאחר ההזמנה, ואנו תלויים במספר רב של אנשי מקצוע וחומרי גלם שונים.

3.9 מועדי האספקה הינם מועדים משוערים ויחולו רק לאחר מתן אישור עסקה מחברת האשראי, לאחר קבלת האישור מחברת האשראי החברה מתחייבת לספק את ההזמנה לפי התנאים הבאים:
נעליים \תיקים בתוך 41 ימי עבודה.
במידה והלקוח בחר להזמין מוצר הנדרש לצביעת פאטינה – PATINA – זמן היצור יתארך בעוד 7 ימים וזאת מכיוון שתהליך צביעה זה ידני ודורש מספר ימי עבודה לצורך השלמת התהליך.
3.10 על אף האמור בסעיף 3.9 מוסכם בין הצדדים כי איחור של עד 7 ימי עסקים נוספים לא ייחשב עילה לטענה ו\או לביטול העיסקה מצד הרוכש, וזאת מכיוון שאנו תלויים בגורמים חיצוניים לאספקת המוצר בתאריך המסוכם.

4. משלוח המוצר לבית הלקוח

4.1. מוצרי ההזמנה יסופקו למען אשר יימסר על ידי המזמין במועד ההזמנה באמצעות חברת שליחים ובכפוף לתשלום דמי משלוח כפי שנקבעו על ידי החברה מעת לעת ומוצגים באתר במעמד ביצוע ההזמנה. זמני האספקה הם זמנים משוערים בהתאם לזמן האספקה הנהוג או כפי שיפורסם מעת לעת באתר.

4.2. אם בעת אספקת המשלוח לא תהיו נוכחים במקום, אתם מסכימים בזאת מראש שהמשלוח יימסר לידיי מי שיהיה נוכח במקום באותה עת או יושאר בסמוך לדלת
הבית אם איש אינו נוכח. האחריות במקרה זה על המצאות המוצרים הינה באחריות המזמין. החברה לא תישא באחריות כלשהי לאבדן, קלקול, שבר, או ליקויי שיתרחשו בגין השארת המוצרים בסמוך לדלת מענך.
באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית בעל האתר יהיה רשאית לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח.

4.3 במידה ובעת ביצוע ההזמנה ימסרו פרטי זיהוי שגויים, החברה אינה מבטיחה כי המוצרים יגעו למזמין, והחברה לא תזכה את המזמין בעלות המוצרים והמשלוח.

4.4. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה עקב מסירת פרטים שגויים שנמסרו יחויב המזמין בדמי משלוח נוספים .

4.5. זמן האספקה המשוער כמצוין לעיל הינו בתוך 31 ימי עבודה

4.6. על אף האמור לעיל, החברה לא תישא באחריות כלפי הלקוח (ו/או מי מטעמו) בגין כל עיכוב בביצוע או אי-ביצוע של התחייבות של החברה, שנגרם, בין במישרין ובין בעקיפין, על ידי כוח עליון; כולל, אך מבלי להגביל, שביתות, השבתות, מהומות, התפרעויות, שריפות, שיטפונות, או אסונות טבע אחרים, מלחמות מוכרזות או בלתי מוכרזות, נגיפים, מגפות, מלחמות אזרחים, פעולות טרור, חרם כלכלי, הגבלות החלות על המטבע, או אירועים אחרים שנגרמו עקב חוקים, תקנות, כללים, צווי הממשלה, הוראות של מוסדות ממשלתיים אחרים או רגולציה אחרת בסמכותה של רשות אחרת ו/או כל סיבה אחרת שאינה בשליטת מי מהצדדים ו/או צדדים שלישיים ו/או שירותים ו/או חובות אחרים אשר תלויים בפעילות צדדים שלישיים (כגון ספקים, קבלני משנה וכו') (יחדיו: "אירוע כוח עליון"). החברה תעשה מאמצים למסור הודעה ללקוח המושפע ו/או עתיד להיות מושפע מאירועי כוח עליון, בה תציין החברה את יום תחילת אירוע הכוח העליון, טיבו ומשך הזמן הצפוי להמשכו, וכן, תעשה את מאמצים כדי למנוע או לצמצם את הפגיעה ו/או הנזק הנגרם מאירוע הכוח העליון, ככל שניתן.

5. אישור הזמנה
לאחר ביצוע התשלום ואישור ההזמנה, תתקבל אצל המזמין הודעה בדואר אלקטרוני על אישור קבלת ההזמנה וחשבונית מס.

6. אספקת מוצרים
6.1. למזמין תינתן אפשרות לביצוע איסוף עצמאי וזאת בתיאום מראש עם החברה, זמן האספקה לאיסוף עצמאי הינו בכפוף להודעת החברה.
6.2. אספקת המוצר למזמין תגיע באריזה סגורה לאחר שעברה ביקורת מוקדמות לגבי תכולתה והתאמתה להזמנה.
6.3. במקרה בו מזמין יתלונן על אי קבלת מוצר שהגיע בחבילה סגורה ו/או מוצר פגום עליו להודיע באופן מידי לחברה שזו תפעל לאיתור הבעיה ככל שהיא קיימת.
6.4. חתימה על קבלת החבילה תהווה אישור לקבלת המוצר כתקין ובהתאם להזמנה.

7. החזרת מוצרים וביטול עסקה ע"י המזמין/לקוח
7.1. מובהר בזאת כי מכיוון שמדובר במוצר המיוצר לפי מידה ולפי טעמו האישי של הלקוח, לא יחולו תקנות ביטול עסקה לחוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הצרכן").
7.2. תנאי ביטול העסקה האפשריים הם כדלקמן: בתוך 24 שעות ממועד ההזמנה, במקרה כזה הלקוח יקבל החזר כספי בגובה הרכישה, ומסכום זה ינוקו 100 ₪ או 5 %, הנמוך מביניהם.
7.3. במידה ותיגבה עמלה ע"י חברת האשראי היא תנוכה גם מסכום הזיכוי.
7.4. לאחר מועד זה, ביטול הזמנה יחויב במחיר מלא.
7.5. למרות האמור לעיל, במידה והמוצר פגום, הלקוח ישלח את המוצר לכתובת החברה כפי המופיע באתר וזאת עד לא יאוחר מחמישה ימי עסקים. במידה והמוצר ימצא פגום הלקוח יקבל החזר כספי מלא.
יובהר כי בכל מקרה עלויות השילוח הן בארץ והן לחו"ל והן כל חובה נוספת [מכס] במידה ותהיה יחולו על הלקוח בלבד.
7.6. יובהר בזאת כי בכל מקרה של החזרה/החלפה על הנעל להיות באריזה המקורית, עם תווית וללא כל שימוש כולל שיפשוף בסוליה.
7.7. יובהר בזאת כי בכל מקרה עלות המשלוח הינה ניתנת להחזרה וכל העלויות הנלוות (מכס) הינן באחריות הלקוח בלבד.

8. ביטול עסקה ע"י החברה/האתר
מבלי לגרוע מן האמור בסעיף 7.4, החברה תהיה זכאית לבטל עסקה בהתקיים התנאים הבאים:
8.1. במקרה שבו תימצא טעות במחיר המוצר, פרט בפרסום המוצר, בהגדרת המוצר ומכל טעות אנוש אחרת.
8.2. לקוח שאינו עומד בתנאי האתר.
9. התחייבות הגולש/המזמין/הלקוח
המזמין מתחייב להודיע לחברה על כל טעות במשלוח שקיבל או אם קיבל בטעות יותר ממוצר אחד שהזמין, היה וטעות שכזו תתגלה ע"י החברה מתחייב המזמין לשלם עבור המוצר את סכום ערכו בהתאם למחירון החברה/האתר ביום קבלת המוצר אליו בפועל.

10. מדיניות פרטיות
10.1. החברה רגישה לנושאי הפרטיות העולים עקב השימוש באינטרנט והיא מחויבת להגן על פרטיות חבריה. בעת יצירת החשבון לקוח לצורך רכישת מוצרי החברה, תתבקש לספק מידע מסוים הדרוש לחברה ("המידע"). אינך מחויב לספק לחברה את המידע כאמור ו/או לכל אדם אחר באם אינך מעוניין בשיתוף אותו מידע. עם זאת, מסירת מידע מסוים הינה הכרחית על מנת לפתוח את החשבון. כמו כן, החברה תהא רשאית לאסוף מידע בקשר לגלישתך באתר ו/או באמצעות המידע אשר יימסר על ידך באופן פעיל, בין השאר באמצעות קבצי Cookies אשר יועתקו למחשב ממנו מתבצעת הגלישה, ניטור כתובת IP (או פרוטוקול תקשורת אחר) והעברת Pings.

11. תנאי שימוש באתר
11.1. הנני מתחייב לא לעשות שימוש בחומר מאתר זה בשום צורה, לרבות להעתיק, לפרסם, להעביר לצד שלישי בתשלום או שלא בתשלום.
11.2. פרסומות למוצרים או שירותי צד ג' מוצגות באתר זה בחסות שירות חיצוני, המתאים את הפרסומות לתוכן הדף. מובהר כי לבעלי האתר אין כל שליטה על בחירת הפרסומות המוצגות, סדר הופעתן או אמיתות תוכנן.
11.3. חלק מהקישורים (Hyper-Links) המופיעים באתר מפנים לאתרים בניהול או בבעלות צד ג'. מובהר כי הקישור לאתרים אלו נעשה אך ורק לנוחות המשתמש וכי בעלי האתר לא בחנו אתרים אלו ואינם תומכים בהם או אחראים להם, לתוכנם או לאבטחתם וכי גלישה, שימוש או מסירת מידע לאתרים אלו הנה באחריותו המלאה של הגולש.
11.4. יודגש שלא קיימת אבחנה בין סימון קישורים פנימיים לקישורים יוצאים וכי באחריות הגולש לוודא את כתובת ה- URL אליו מפנה קישור טרם השימוש בו.
11.5. מפעילי האתר יהיו זכאים לפיצוי ושיפוי מלאים מהמשתמש בגין כל נזק שייגרם להם כתוצאה מהעברת תוכן מזיק.
11.6. הפרה של תנאי מהתנאים המנויים לעיל יזכה את בעלי האתר, בנוסף לסעדים המגיעים להם על פי כל דין, לשיפוי ולפיצוי מלא ומידי על כל הנזקים וההוצאות שייגרמו להם עקב ההפרה לרבות הוצאותיהם המשפטיות, ולרבות עקב פשרה עם הצד שלישי.
11.7. הדינים אשר יחולו על הסכם זה הנם דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית, בכל סכסוך העולה מהסכם זה או מהגלישה או השימוש בשירותי האתר, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב.

12. שירות לקוחות
12.1. לפרטים ובירורים באשר למוצרים או להפעלת האתר ופעילותו, ניתן לפנות במייל:
office@alphabespoke.com